fbpx test
sobota, 22 czerwca, 2024
spot_img
Strona głównaBiznesPolski Bon Turystyczny - poradnik dla przedsiębiorców

Polski Bon Turystyczny – poradnik dla przedsiębiorców

O Polskim Bonie turystycznym, dzięki któremu nasze dzieci będą mogły o wiele taniej niż zwykle pojechać na wakacje, pisaliśmy już wczoraj na naszym portalu – w poradniku dla rodziców .

https://myszkow.eu/zawiercie/blog/2020/07/23/polski-bon-turystyczny-aktualne-informacje/
Polski Bon Turystyczny – poradnik dla rodziców – www.myszkow.eu

Ponieważ jednak kwestia ta budzi wiele pytań i wątpliwości, opierając się na danych udostępnionych przez Polską Organizację Turystyczną przedstawiamy krótki przewodnik po Polskim Bonie Turystycznym – tym razem dla przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego – czyli dla podmiotów oferujących wypoczynek. Przewodnik składa się z pytań i odwiedzi.

Kto może przyjmować płatności bonem turystycznym?

Możesz przyjmować płatności bonem, jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub prowadzisz organizację pożytku publicznego i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Do przyjmowania bonu uprawnione są legalnie działające podmioty, wpisane do odpowiednich rejestrów. Podmioty przy rejestracji składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Musisz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna (POT) na www.bonturystyczny.gov.pl zamieszcza listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Czy muszę złożyć wniosek, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Musisz mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz złożyć tam oświadczenie. Aby złożyć oświadczenie w zakładce „Ogólny”, kliknij na „Dokumenty i wiadomości”, „Dokumenty robocze”, „Utwórz nowy” i wybierz  „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”. Podaj dane podmiotu turystycznego i podpisz oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny). Oświadczenie to możesz podpisać profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód), profilem zaufanym.

Jeśli zarejestrowałeś podmiot turystyczny, stajesz się managerem profilu dotyczącego przyjmowania płatności za pomocą bonu. Wskazujesz jednego lub wielu recepcjonistów, którzy będą obsługiwali płatność za pomocą bonu. Możesz wskazać również dodatkowych managerów.

Czy podmioty, które wcześniej brały udział w akcjach promocyjnych POT, zostaną automatycznie dołączone do bonu?

Udział w akcjach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną nie zwalnia z obowiązku rejestracji w PUE ZUS.

Kiedy będzie możliwa rejestracja podmiotów uprawnionych do przyjmowania bonów?

Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana dokładna data, od której będzie można dokonać rejestracji. Jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Jak i gdzie obiekty mogą się zgłaszać do „katalogu obiektów”? Czy, jeśli wcześniej brały udział w akcjach promocyjnych POT, to zostaną automatycznie dołączone do bonu?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać rejestracji. Jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
 • adres zamieszkania – w przypadku, gdy reprezentujesz przedsiębiorcę turystycznego będącego osobą fizyczną, adres siedziby – w przypadku, gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, adres wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
 • numer NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej nie wykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • informację o wpisie do: właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
 • informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
 • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje dostępne są w Ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym.

Rejestracja w systemie, związana jest z zobowiązaniem do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne tam, gdzie są one realizowane oraz oferowane, np. na stronie internetowej lub w recepcji.

Udział w akcjach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną nie zwalnia z obowiązku rejestracji.

Kto może działać w imieniu przedsiębiorcy turystycznego?

Czynności na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w imieniu przedsiębiorcy turystycznego wykonuje osoba mająca na profilu dotyczącym przyjmowania płatności za pomocą bonu status managera. Może ona np. zmienić dane podmiotu turystycznego, dodać nowego managera, wskazać recepcjonistów, przeglądać transakcje i rozliczenia. Manager musi mieć profil na PUE ZUS. Przedsiębiorca turystyczny musi mieć co najmniej jednego managera.

Na rzecz przedsiębiorcy turystycznego prace wykonują również recepcjoniści. Muszą oni mieć profil na PUE ZUS. Obsługują płatności za pomocą bonu turystycznego.

Osoby mające status managera i recepcjonisty mogą świadczyć usługi dla kilku przedsiębiorców turystycznych.

Kto może zarejestrować podmiot turystyczny na PUE?

Każdy, kto ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i poda dane podmiotu i podpisze na PUE oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny).

Oświadczenie trzeba podpisać: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód), profilem zaufanym.

Ten, kto zarejestrował podmiot turystyczny, zostaje managerem podmiotu turystycznego – wykonuje na PUE czynności w imieniu podmiotu turystycznego, m.in. może dodawać i usuwać recepcjonistów, managerów, może zmienić dane podmiotu.

 Czy aby zgłosić obiekt do katalogu należy mieć profil zaufany?

Uwierzytelnianie podmiotów w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.

Czy jako manager będę mógł zmienić dane podmiotu turystycznego?

Tak. Będziesz mógł zmienić na PUE dane podmiotu, chyba że złożyłeś oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności za pomocą bonu i Polska Organizacja Turystyczna usunęła twój podmiot z listy udostępnianej na swojej stronie internetowej.

Jakie mam obowiązki, jeśli zostałem wpisany na listę przedsiębiorców turystycznych?

Po rejestracji podmiotu turystycznego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS musisz zamieszczać informację, że można u Ciebie płacić za pomocą bonu. Informację tę trzeba umieścić przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych (zobowiązujesz się do tego w składanym na PUE oświadczeniu). Ponadto, musisz aktualizować dane podane przy rejestracji na PUE oraz poddać się czynnościom sprawdzającym, które mogą zostać podjęte przez Polską Organizację Turystyczną.

Co powinienem zrobić, jeśli nie zrealizuję usługi, za którą przyjąłem płatność bonem?

Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, a przyjąłeś płatność bonem, jak najszybciej zwróć płatność przyjętą za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej, oddzielnie dla każdego bonu. W tytule przelewu podajesz numer bonu.

Czy mogę zrealizować usługę hotelarską po 31 marca 2022 r.?

Tak, ale płatność za usługę za pomocą bonu musisz przyjąć do 31 marca 2022 r.

Czy mogę zrezygnować z możliwości przyjmowania płatności bonem?

Tak. W każdym czasie możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z programu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Polska Organizacja Turystyczna usunie Cię wtedy z listy zamieszczonej na stronach internetowych POT. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz je zrealizować.

Do kiedy muszę się zgłosić, aby znaleźć się na liście podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu?

Prawo przyjmowania płatności za pomocą bonu turystycznego obowiązuje do 31 marca 2022 r. Do tego czasu możesz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jako przedsiębiorca  turystyczny lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna zamieści cię na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Jeśli przyjmiesz płatność do 31 marca 2022 r., usługę możesz zrealizować po tej dacie.

W jakim czasie otrzymam płatność za zrealizowany bon?

ZUS zrobi przelew w ciągu 14 dni od przyjęcia płatności za pomocą bonu (na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Czy po przyjęciu płatności bonem muszę zawiadomić ZUS lub POT, aby otrzymać zwrot?

Nie. ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Czy bon będzie mógł być realizowany w takich przedsiębiorstwach, jak park rozrywki?

Płatności bonem będą mogli przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez usługę hotelarską  należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Jeśli podmiot prowadzący park rozrywki będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie mógł przyjmować płatności za pomocą bonu.

Czy mogę przyjąć płatność bonem za spływ kajakowy czy obóz harcerski?

Tak, jeśli  spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego i realizujesz imprezy turystyczne na terytorium Polski,
 • zarejestrowałeś podmiot turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE),
 • spływ kajakowy albo obóz harcerski stanowią element imprezy turystycznej zdefiniowanej w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym.

Czy moje gospodarstwo agroturystyczne może przyjąć płatność bonem?

Tak, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą turystycznym i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski,
 • zarejestrowałeś podmiot turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Czy noclegi w kwaterach prywatnych mogą być opłacane za pomocą bonu?

Jeśli osoba świadcząca usługi hotelarskie w kwaterach prywatnych dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie uprawniona do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Czy muszę zatrudnić recepcjonistę, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Recepcjonista to osoba, która ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i obsługuje płatności za pomocą bonu. Recepcjonistę wskazuje na PUE ZUS osoba mająca status managera na PUE ZUS na potrzeby przyjmowania płatności za pomocą bonu. Każdy podmiot turystyczny, który przyjmuje płatności za pomocą bonu, musi mieć co najmniej jednego managera i recepcjonistę. Obie funkcje może pełnić ta sama osoba.

Czy obiekty w bazie będą „podane” przez POT czy też będzie się można do niej zgłosić?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Czy przedsiębiorcy turystyczni muszą dodatkowo się rejestrować w PUE ZUS, aby zostać beneficjentem programu, czy to jest automatyczny proces, który uwzględni wszystkie podmioty mające status przedsiębiorcy turystycznego?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie PUE ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Jak osoba uprawniona do bonu będzie płacić za usługę hotelarską?

Jeśli osoba uprawniona aktywuje bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, otrzyma mailem kod obsługi płatności. Ten kod może także sprawdzić na swoim profilu na PUE. Musi Ci podać ten kod, gdy płaci za usługę hotelarską, a następnie kod potwierdzający płatność, który otrzyma esemesem w momencie transakcji.

Czy osoba, która chce zapłacić bonem musi okazać w recepcji jakiś dokument?

Nie. Osoba, która chce zapłacić bonem za usługę, poda kod obsługi płatności, który otrzymała mailem. Może go także sprawdzić na swoim profilu na PUE. Następnie poda kod potwierdzający płatność, który otrzyma SMS-em w czasie transakcji.

Czy można przyjąć dopłatę do bonu?

Tak. Bonem można zapłacić do wyczerpania przyznanych świadczeń w formie bonu. Brakującą kwotę klient opłaca z własnych środków.

Czy mogę je przyjąć z góry, na przykład jako zaliczkę na usługi za kilka miesięcy, czy muszę po wykonaniu usługi?

Bon może być przyjęty jako zaliczka na usługi, które będą wykorzystane za kilka miesięcy.

Czy bon można zrealizować w obiektach, które nie posiadają terminali płatniczych, kas fiskalnych?

Tak. Wystarczy, że przedsiębiorcy zarejestrują się w systemie PUE ZUS.

Czy mogę przyjmować płatności jako recepcjonista w dwóch naszych pensjonatach?

Tak, wystarczy, że manager doda Cię na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS do listy recepcjonistów. Aby obsługiwać płatności za pomocą bonu, musisz mieć profil na PUE.

Co mogę zrobić, jeśli wpiszę błędny kod obsługi płatności z maila, który otrzymał klient?

W razie pomyłki możesz wpisać ponownie kod obsługi płatności.

Co się stanie, jeśli wpiszę błędny kod potwierdzający płatność, który otrzyma klient w czasie transakcji?

Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Musisz wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności (z maila klienta), a następnie nowy kod potwierdzający, który klient otrzyma SMS-em.

Czy będzie osobna zakładka na PUE ZUS przeznaczona do dokonania rejestracji?

ZUS po wejściu w życie ustawy dostosuje system teleinformatyczny do wymogów procesu rejestracji. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie funkcjonalności systemu.

Czy bony turystyczne mogą być realizowane w gospodarstwie agroturystycznym na podstawie rachunku uproszczonego (czyli bez VAT)?

Jeśli osoba prowadząca gospodarstwo agroturystyczne dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie uprawniona do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Czy po tym, jak się zarejestruję w systemie i znajdę się na liście podmiotów, muszę wykonać jeszcze jakieś dodatkowe czynności (oznaczanie firmy, składanie sprawozdań)?

Przedsiębiorca po zarejestrowaniu się na platformie PUE ZUS będzie zobowiązany podać dane wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Są to dane odnoszące się do danego podmiotu (np. informacja o oferowanych usługach lub imprezach turystycznych, o nr NIP, o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru). Po zakończeniu tego procesu dany podmiot będzie mógł realizować bon turystyczny i nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków.

Jeśli natomiast dany przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego przestanie realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium RP, powinien zgłosić taką informację na portalu PUE ZUS. Taki sam obowiązek będzie ciążył na tym podmiocie w przypadku zmian danych wymaganych podczas procesu rejestracji.

Dokonanie rejestracji oznacza jednocześnie zobowiązanie do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne. Odpowiednie grafiki informacyjne możesz pobrać ze strony www.bonturystyczny.gov.pl (Strefa Przedsiębiorcy).

Czy mogę posługiwać się bonem w mojej reklamie?

Po dokonaniu rejestracji podmiot zobowiązuje się do zamieszczania informacji o przyjmowaniu płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania. Tym samym może wykorzystywać taką informację w swoich działaniach PR-owych.

Czy w związku z tym, że będę w bazie, dostanę jakiś znak (jakości)?

Celem programu nie jest certyfikowanie przedsiębiorców. Opublikowana na stronach POT baza podmiotów, ma ułatwić turystom znalezienie miejsc, w których będzie można zrealizować bon turystyczny. POT nie ponosi odpowiedzialności za usługi realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub OPP.

Czy na listę trafią tylko ci , którzy mają legalnie zarejestrowaną działalność  np. agroturystykę, najem krótkoterminowy? 

Przedsiębiorcy, którzy będą mogli realizować bon turystyczny muszą działać legalnie.

Źródło : Polska Organizacja Turystyczna

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments